Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? – Luật Hoàng Phi

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể quản lý doanh nghiệp – của công ty cổ phần. Trong đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of directors hay chairman of the board và định nghĩa The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Phó chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Vice Chairman of the Board hoặc vice president of the Board.

Thẩm quyền chủ tịch hội đồng quản trị

Thẩm quyền của hội đồng quản trị được quy định tại điều 156 luật doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

“a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Ví dụ cụm từ sử dụng chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Trong thực tế thì ngoài các thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh được sử dụng thông dụng thì các cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh cũng được sử dụng phổ biến, mời các bạn tham khảo trong nội dung dưới đây:

– Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board

– Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? – tiếng Anh là: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?

– Chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Chairman of the board

– Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

– So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc – tiếng Anh là:Compare the rights of the chairman of the board and the general director

– Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là gì? – tiếng Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

– Chức danh của chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

– Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị – tiếng Anh là:Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông – tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần – tiếng Anh là: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.

Rate this post