Phòng Tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? – Luật Hoàng Phi

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Phòng tổ chức cán bộ tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Mỗi đơn vị, tổ chức lại có những phòng, ban khác nhau nhằm quản lý và định hướng phát triển của riêng phòng ban đó cũng như của cả tổ chức. Một trong số này là phòng tổ chức cán bộ. Tuy đây là một thuật ngữ không quá mới mẻ nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu bản chất cũng như chức năng, nhiệm vụ của phòng này.

Bài viết dưới đây của chúng tôi với chủ đề Phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? sẽ giải đáp phần nào cho Quý khách hàng những vấn đề liên quan. Vì vậy đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức cán bộ

Trước khi đi sâu tìm hiểu phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? cùng tìm hiểu định nghĩa phòng tổ chức cán bộ. Nhiều cơ quan đoàn thể có kết cầu bao gồm phòng tổ chức cán bộ tuy nhiên bộ phận này thường được nhắc tới nhiều trong ngành giáo dục.

Phòng Tổ chức Cán bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách, quy hoạch cán bộ tham gia xây dựng Đảng, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tổ chức Cán bộ có các nhiệm vụ chính như:

– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (công chức, viên chức);

– Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước;

– Tham mưu xây dựng các qui định, các quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể, xác định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn, phân công phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc;

– Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ của công chức, viên chức, thực hiện định mức số người làm việc và các chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công tác: quản lý nguồn quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý; bố trí sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng công chức viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng; đánh giá chuẩn chức danh nghề nghiêp; đánh giá xếp loại công chức viên chức; thực hiện các chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý;

Phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì?

Phòng tổ chức cán bộ trong Tiếng Anh là Personnel department là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động liên quan tới công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc Trường.

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cụm từ Phòng tổ chức cán bộ tiếng anh là gì? có thể tham khảo một số cách giải thích sau:

– The department in an organization dealing with matters involving employees, as hiring, training, labor relations, and benefits.

– The department responsible for hiring and training and placing employees and for setting policies for personnel management

– An organization’s personnel department handles a variety of critical functions that help meet the needs of business owners, managers and staff. Personnel departments hire and train employees, implement company policies and procedures, handle specific performance issues, determine employee salaries, ensure that fair labor laws are followed, terminate employees and much more.

– Personnel departments also handle employee-relations issues. When there are misunderstandings or disputes between management and employees, staff members in the personnel department are often required to mediate the situation. They accept written complaints filed against employees, review them and determine the appropriate action to take.

Một số ví dụ liên quan tới phòng tổ chức cán bộ trong tiếng Anh

– Manpower Planning: – This is the first function of the personnel department. It has to do with the process by which a firm ensures that the required staff in terms of qualification and number is available at the right time. It involves determining personnel needs in relations to the objectives of the organization.

Dịch tiếng Việt là: Hoạch định nhân lực – Đây là chức năng đầu tiên của phòng tổ chức cán bộ. Nó liên quan đến quá trình mà một công ty đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên cần thiết về trình độ và số lượng luôn sẵn sàng vào thời điểm thích hợp. Nó liên quan đến việc xác định nhu cầu nhân sự trong mối quan hệ với các mục tiêu của tổ chức.

– The personnel department is responsible for the training, education and the development of employees. It is the training needs have been determined, it is the responsibility of the department to design an appropriate programme by determining the method to be used, the course content, the duration and the institution or person to conduct the training. Training enables employees to adjust to new trends, improve their performance on the job and prepare them for promotion.

Dịch tiếng Việt là: Phòng tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm đào tạo, giáo dục và phát triển nhân viên. Khi nhu cầu đào tạo đã được xác định, bộ phận có trách nhiệm thiết kế một chương trình thích hợp bằng cách xác định phương pháp sử dụng, nội dung khóa học, thời lượng và cơ sở hoặc người thực hiện đào tạo. Đào tạo cho phép nhân viên điều chỉnh theo xu hướng mới, cải thiện hiệu suất của họ trong công việc và chuẩn bị cho họ để thăng tiến.

Trên đây, chúng tôi đã gửi tới cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến câu hỏi phòng tổ chức cán bộ tiếng Anh là gì? Nếu có bất cứ thắc nào cần được giải đáp, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn./.

Rate this post