Tìm kiếm gần đúng trong SQL Server – How Kteam

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Select stt trong sql chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã hướng dẫn bạn về SELECT – FROM – WHEREnghĩa là cách TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN . Ở bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về cách TRUY VẤN GẦN ĐÚNG rất hữu hiệu trong việc tìm kiếm dữ liệu.

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên có kiến thức về:

 • Khởi tạo và thao tác với DATABASE, TABLE trong SQL.
 • KIỂU DỮ LIỆU trong SQL.
 • Insert, Delete, Update Table trong SQL.
 • KHÓA CHÍNH, KHÓA NGOẠI trong SQL.
 • TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN trong SQL.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

 • Database mẫu
 • Giải bài tập TRUY VẤN CÓ ĐIỀU KIỆN.
 • Tìm kiếm gần đúng
 • Một số ví dụ

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài này, chúng ta sử dụng database HowKteam sau:

– 1/ Tạo DB + Sử dụng DB Create Database HowKteam Go Use HowKteam Go – 2/ Tạo các table + Khoá chính Create Table THAMGIADT ( MAGV nchar(3), MADT nchar(4), STT int, PHUCAP float, KETQUA nvarchar(10), Primary Key (MAGV,MADT,STT) ) go Create Table KHOA ( MAKHOA nchar (4), TENKHOA nvarchar (50), NAMTL int, PHONG char(3), DIENTHOAI char(10), TRUONGKHOA nchar(3), NGAYNHANCHUC datetime, primary key (MAKHOA) ) go create table BOMON ( MABM nchar(4), TENBM nchar (50), PHONG char(3), DIENTHOAI char(11), TRUONGBM nchar(3), MAKHOA nchar (4), NGAYNHANCHUC date, primary key (MABM) ) go create table CONGVIEC ( MADT nchar(4), SOTT int, TENCV nvarchar(50), NGAYBD datetime, NGAYKT datetime, primary key (MADT,SOTT) ) go create table DETAI ( MADT nchar(4), TENDT nvarchar(50), CAPQL nchar(20), KINHPHI float, NGAYBD date, NGAYKT date, MACD nchar(4), GVCNDT nchar(3), primary key (MADT) ) go create table CHUDE ( MACD nchar(4), TENCD nvarchar(30), primary key (MACD) ) go create table GIAOVIEN ( MAGV nchar(3), HOTEN nvarchar(50), LUONG float, PHAI nchar(3), NGSINH date, DIACHI nchar(50), GVQLCM nchar(3), MABM nchar(4), primary key (MAGV) ) go create table NGUOITHAN ( MAGV nchar(3), TEN nchar(12), NGSINH datetime, PHAI nchar(3), primary key (MAGV,TEN) ) go create table GV_DT ( MAGV nchar(3), DIENTHOAI char (10), primary key (MAGV,DIENTHOAI) ) go – 3/ Tạo khoá ngoại -Tạo khoá ngoại ở bảng THAMGIADT Alter table THAMGIADT add constraint FK_HG1_MADT foreign key (MADT, STT) references CONGVIEC(MADT,SOTT) go -Tạo khóa ngoại ở bảng CONGVIEC Alter table CONGVIEC add constraint FK_HG2_MADT foreign key (MADT) references DETAI(MADT) go -Tạo khóa ngoại ở bảng DETAI Alter table DETAI add constraint FK_HG3_MACD foreign key (MACD) references CHUDE(MACD) go -Tạo khóa ngoại ở bảng DETAI Alter table DETAI add constraint FK_HG4_GVCNDT foreign key (GVCNDT) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng THAMGIADT Alter table THAMGIADT add constraint FK_HG5_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng GIAOVIEN Alter table GIAOVIEN add constraint FK_HG6_GVQLCM foreign key (GVQLCM) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng KHOA Alter table KHOA add constraint FK_HG7_TRUONGKHOA foreign key (TRUONGKHOA) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng NGUOITHAN Alter table NGUOITHAN add constraint FK_HG8_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng GIAOVIEN Alter table GIAOVIEN add constraint FK_HG9_MABM foreign key (MABM) references BOMON(MABM) go -Tạo khóa ngoại ở bảng BOMON Alter table BOMON add constraint FK_HG10_MAKHOA foreign key (MAKHOA) references KHOA(MAKHOA) go -Tạo khóa ngoại ở bảng BOMON Alter table BOMON add constraint FK_HG11_TRUONGBM foreign key (TRUONGBM) references GIAOVIEN(MAGV) go -Tạo khóa ngoại ở bảng GV_DT Alter table GV_DT add constraint FK_HG12_MAGV foreign key (MAGV) references GIAOVIEN(MAGV) go – 4/ Nhập data -Nhập data cho bảng CHUDE Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values (‘NCPT’, N’Nghiên cứu phát triển’) Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values (‘QLGD’, N’Quản lý giáo dục’) Insert Into CHUDE(MACD,TENCD) values (‘UDCN’, N’Ứng dụng công nghệ’) go -Nhập data cho bảng GIAOVIEN Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values (‘001′,N’Nguyễn Hoài An’,2000.0,N’Nam’,’1973-02-15′,N’25/3 Lạc Long Quân, Q.10,TP HCM’) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values (‘002′,N’Trần Trà Hương’,2500.0,N’Nữ’,’1960-06-20′,N’125 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM’) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values (‘003′,N’Nguyễn Ngọc Ánh’,2200.0,N’Nữ’,’1975-05-11′,N’12/21 Võ Văn Ngân Thủ Đức, TP HCM’,N’002′) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values (‘004′,N’Trương Nam Sơn’,2300.0,N’Nam’,’1959-06-20′,N’215 Lý Thường Kiệt,TP Biên Hòa’) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values (‘005′,N’Lý Hoàng Hà’,2500.0,N’Nam’,’1954-10-23′,N’22/5 Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP HCM’) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values (‘006′,N’Trần Bạch Tuyết’,1500.0,N’Nữ’,’1980-05-20′,N’127 Hùng Vương, TP Mỹ Tho’,N’004′) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI) values (‘007′,N’Nguyễn An Trung’,2100.0,N’Nam’,’1976-06-05′,N’234 3/2, TP Biên Hòa’) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values (‘008′,N’Trần Trung Hiếu’,1800.0,N’Nam’,’1977-08-06′,N’22/11 Lý Thường Kiệt,TP Mỹ Tho’,N’007′) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values (‘009′,N’Trần Hoàng nam’,2000.0,N’Nam’,’1975-11-22′,N’234 Trấn Não,An Phú, TP HCM’,N’001′) Insert Into GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,LUONG,PHAI,NGSINH,DIACHI,GVQLCM) values (‘010′,N’Phạm Nam Thanh’,1500.0,N’Nam’,’1980-12-12′,N’221 Hùng Vương,Q.5, TP HCM’,N’007′) go -Nhập data cho bảng DETAI Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘001′,N’HTTT quản lý các trường ĐH’,N’ĐHQG’,20.0,’2007-10-20′,’2008-10-20′,N’QLGD’,’002′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘002′,N’HTTT quản lý giáo vụ cho một Khoa’,N’Trường’,20.0,’2000-10-12′,’2001-10-12′,N’QLGD’,’002′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘003′,N’Nghiên cứu chế tạo sợi Nanô Platin’,N’ĐHQG’,300.0,’2008-05-15′,’2010-05-15′,N’NCPT’,’005′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘004′,N’Tạo vật liệu sinh học bằng màng ối người’,N’Nhà nước’,100.0,’2007-01-01′,’2009-12-31′,N’NCPT’,’004′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘005′,N’Ứng dụng hóa học xanh’,N’Trường’,200.0,’2003-10-10′,’2004-12-10′,N’UDCN’,’007′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘006′,N’Nghiên cứu tế bào gốc’,N’Nhà nước’,4000.0,’2006-10-12′,’2009-10-12′,N’NCPT’,’004′) Insert Into DETAI(MADT,TENDT,CAPQL,KINHPHI,NGAYBD,NGAYKT,MACD,GVCNDT) values (‘007′,N’HTTT quản lý thư viện ở các trường ĐH’,N’Trường’,20.0,’2009-05-10′,’2010-05-10′,N’QLGD’,’001′) go -Nhập data cho bảng CONGVIEC Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘001′,1,N’Khởi tạo và Lập kế hoạch’,’2007-10-20′,’2008-12-20′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘001′,2,N’Xác định yêu cầu’,’2008-12-21′,’2008-03-21′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘001′,3,N’Phân tích hệ thống’,’2008-03-22′,’2008-05-22′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘001′,4,N’Thiết kế hệ thống’,’2008-05-23′,’2008-06-23′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘001′,5,N’Cài đặt thử nghiệm’,’2008-06-24′,’2008-10-20′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘002′,1,N’Khởi tạo và lập kế hoạch’,’2009-05-10′,’2009-07-10′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘002′,2,N’Xác định yêu cầu’,’2009-07-11′,’2009-10-11′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘002′,3,N’Phân tích hệ thống’,’2009-10-12′,’2009-12-20′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘002′,4,N’Thiết kế hệ thống’,’2009-12-21′,’2010-03-22′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘002′,5,N’Cài đặt thử nghiệm’,’2010-03-23′,’2010-05-10′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘006′,1,N’Lấy mẫu’,’2006-10-20′,’2007-02-20′) Insert Into CONGVIEC(MADT,SOTT,TENCV,NGAYBD,NGAYKT) values (‘006′,2,N’Nuôi cấy’,’2007-02-21′,’2008-09-21′) go -Nhập data cho bảng THAMGIADT Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values (‘001′,’002’,1,0.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values (‘001′,’002’,2,2.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘002′,’001′,4,2.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘003′,’001′,1,1.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘003′,’001′,2,0.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘003′,’001′,4,1.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values (‘003′,’002’,2,0.0) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘004′,’006′,1,0.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘004′,’006′,2,1.0,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP,KETQUA) values (‘006′,’006′,2,1.5,N’Đạt’) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values (‘009′,’002’,3,0.5) Insert Into THAMGIADT(MAGV,MADT,STT,PHUCAP) values (‘009′,’002′,4,1.5) go -Nhập data cho bảng KHOA Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’CNTT’,N’Công nghệ thông tin’,1995,’B11′,’0838123456′,’002′,’2005-02-20′) Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’HH’,N’Hóa học’,1980,’B41′,’0838456456′,’007′,’2001-10-15′) Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’SH’,N’Sinh học’,1980,’B31′,’0838454545′,’004′,’2000-10-11′) Insert Into KHOA(MAKHOA,TENKHOA,NAMTL,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’VL’,N’Vật lý’,1976,’B21′,’0838223223′,’005′,’2003-09-18′) go -Nhập data cho bảng NGUOITHAN Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘001′,N’Hùng’,’1990-01-14′,N’Nam’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘001′,N’Thủy’,’1994-12-08′,N’Nữ’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘003′,N’Hà’,’1998-09-03′,N’Nữ’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘003′,N’Thu’,’1998-09-03′,N’Nữ’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘007′,N’Mai’,’2003-03-26′,N’Nữ’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘007′,N’Vy’,’2000-02-14′,N’Nữ’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘008′,N’Nam’,’1991-05-06′,N’Nam’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘009′,N’An’,’1996-08-19′,N’Nam’) Insert Into NGUOITHAN(MAGV,TEN,NGSINH,PHAI) values (‘010′,N’Nguyệt’,’2006-01-14′,N’Nữ’) go -Nhập data cho bảng GV_DT Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘001′,’0838912112’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘001′,’0903123123’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘002′,’0913454545’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘003′,’0838121212’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘003′,’0903656565’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘003′,’0937125125’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘006′,’0937888888’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘008′,’0653717171’) Insert Into GV_DT(MAGV,DIENTHOAI) values (‘008′,’0913232323′) go -Nhập data cho bảng BOMON Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N’CNTT’,N’Công nghệ tri thức’,’B15′,’0838126126′,N’CNTT’) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N’HHC’,N’Hóa hữu cơ’,’B44′,’0838222222′,N’HH’) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N’HL’,N’Hóa Lý’,’B42′,’0838878787′,N’HH’) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’HPT’,N’Hóa phân tích’,’B43′,’0838777777′,’007′,N’HH’,’2007-10-15′) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’HTTT’,N’Hệ thống thông tin’,’B13′,’0838125125′,’002′,N’CNTT’,’2004-09-20′) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’MMT’,N’Mạng máy tính’,’B16′,’0838676767′,’001′,N’CNTT’,’2005-05-15′) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N’SH’,N’Sinh hóa’,’B33′,’0838898989′,N’SH’) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,MAKHOA) values (N’VLĐT’,N’Vật lý điện tử’,’B23′,’0838234234′,N’VL’) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’VLUD’,N’Vật lý ứng dụng’,’B24′,’0838454545′,’005′,N’VL’,’2006-02-18′) Insert Into BOMON(MABM,TENBM,PHONG,DIENTHOAI,TRUONGBM,MAKHOA,NGAYNHANCHUC) values (N’VS’,N’Vi Sinh’,’B32′,’0838909090′,’004′,N’SH’,’2007-01-01′) go -Cập nhật thêm dữ liệu cho bảng GIAOVIEN update GIAOVIEN set MABM = ‘MMT’ where (MAGV = ‘001’) update GIAOVIEN set MABM = ‘HTTT’ where (MAGV = ‘002’) update GIAOVIEN set MABM = ‘HTTT’ where (MAGV = ‘003’) update GIAOVIEN set MABM = ‘VS’ where (MAGV = ‘004’) update GIAOVIEN set MABM = N’VLĐT’ where (MAGV = ‘005’) update GIAOVIEN set MABM = ‘VS’ where (MAGV = ‘006’) update GIAOVIEN set MABM = ‘HPT’ where (MAGV = ‘007’) update GIAOVIEN set MABM = ‘HPT’ where (MAGV = ‘008’) update GIAOVIEN set MABM = ‘MMT’ where (MAGV = ‘009’) update GIAOVIEN set MABM = ‘HPT’ where (MAGV = ‘010’) GO

Giải bài tập truy vấn có điều kiện

Trong phần cuối của bài TRUY VẤN KẾT HỢP ĐIỀU KIỆN chúng ta có một số câu thực hành tự luyện, sẽ được giải đáp ngay dưới đây sử dụng database mẫu Howkteam:

 1. Xuất ra thông tin giáo viên và Giáo viên quản lý chủ nhiệm của người đó

SELECT GV1.HOTEN, GV2.HOTEN AS ‘GV QUẢN LÝ’ FROM dbo.GIAOVIEN AS GV1, dbo.GIAOVIEN AS GV2 WHERE GV1.GVQLCM = GV2.MAGV

 1. Xuất ra số lượng giáo viên của khoa CNTT

​​​​​​​- Cách 1 SELECT COUNT(*) FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM, dbo.KHOA AS K WHERE gv.MABM = bm.MABM AND bm.MAKHOA = k.MAKHOA AND k.MAKHOA = ‘CNTT’ – Cách 2 SELECT COUNT(*) AS ‘SL CNTT’ FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM WHERE GV.MABM = BM.MABM AND BM.MAKHOA = ‘CNTT’

 1. Xuất ra thông tin giáo viên và đề tài người đó tham gia khi mà kết quả là đạt

SELECT GV.* FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.THAMGIADT AS TG WHERE GV.MAGV = TG.MAGV AND TG.KETQUA = N’Đạt’

Tìm kiếm gần đúng

Cấu trúc:

SELECT [tính chất] <danh sách column>

FROM <danh sách Table/Query>

WHERE <column> LIKE <dữ liệu mẫu>

Trong đó:

[tính chất] có thể là một trong các từ khóa * (Lấy tất cả dữ liệu), DISTINCT (lấy dữ liệu không trùng lặp) , TOP<n> (lấy dữ liệu thứ n đầu tiên)

<danh sách column> tên các bảng cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn

 • Các column được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
 • ​​​​​​​Có thể gán tên cho các column với cú pháp: <tên Column> AS ‘Tên thay thế’.

<danh sách table/query> tên các bảng, nguồn để lấy dữ liệu khi truy vấn

 • Các table được ngăn cách bằng dấu phẩy (,)
 • Alias là bí danh (hay còn gọi là tên gọi tắt) của table dùng cho các table có tên quá dài, hoặc một table được dùng nhiều lần trong câu truy vấn. Có thể đặt Alias theo cú pháp: <tên table> AS <tên Alias>

<Dữ liệu mẫu> đặt sau từ khóa LIKE dùng để đại diện gần chính xác cho một dữ liệu mẫu, thông qua hai ký tự % và _

% Biểu thị một hoặc nhiều ký tự, hoặc thể hiện ký tự bằng 0.

_ Biểu thị một ký tự đơn

Một số dạng tìm kiếm gần đúng

Dạng tìm kiếm

Mệnh đề WHERE

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K

…WHERE <column> LIKE ‘K%’

Tìm kiếm dữ liệu kết thúc bằng ký tự K

…WHERE <column> LIKE ‘%K’

Tìm kiếm dữ liệu có chứa ký tự Kt ở vị trí bất kỳ

…WHERE <column> LIKE ‘%Kt%’

Tìm kiếm dữ liêu có ký tự K ở vị trí thứ hai

…WHERE <column> LIKE ‘_K%’

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, và có ít nhất có chiều dài là 3 ký tự

…WHERE <column> LIKE ‘K_%_%’

Tìm kiếm dữ liệu bắt đầu bằng ký tự K, kết thúc bằng ký tự m

…WHERE <column> LIKE ‘K%m’

Một số ví dụ

Để hiểu thêm về cách truy vấn cơ bản, chúng ta cùng nhau đi đến một số ví dụ đơn giản. Kteam khuyến khích bạn tự thao tác để có thể hiểu bài tốt hơn.

Ví dụ 1: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên bắt đầu bằng chữ l

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN like ‘l%’

Ví dụ 2: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên kết thúc bằng chữ n

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE ‘%n’

Ví dụ 3: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ ng ở vị trí bất kỳ

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N’%ng%’

Ví dụ 4: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ ế

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N’%ế%’

Ví dụ 5: Xuất ra thông tin giáo viên mà tên có tồn tại chữ iế và có độ dài ít nhất 4 ký tự

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE N’_%iế%_’

Ví dụ 6: Xuất ra thông tin của giáo viên mà tên bắt đầu bằng chữ Tr và kết thúc bằng chữ ng

SELECT * FROM dbo.GIAOVIEN WHERE HOTEN LIKE ‘Tr%ng’

Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu về các cách TÌM KIẾM DỮ LIỆU GẦN ĐÚNG trong SQL

Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về INNER JOIN TRONG SQL.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Rate this post