[ Tin học 7] Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu trong Excel

Chào mừng bạn đến với 4kings-championship.com trong bài viết về Sort ascending là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Sắp xếp dữ liệu

– Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định, thứ tự của cột có dữ liệu là ký tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Anh.

Cách 1:

Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.

Bước 2: Nháy nút (sort ascending) trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nút (sort descending) trên thanh công cụ để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ: Hãy trình bày cách thực hiện sắp xếp cột Tổng cộng trong hình 86 sgk theo thứ tự giảm dần.

– Nháy chuột vào một ô trong cột F (F6).

– Nháy chuột vào nút lệnh sort descending trên thanh công cụ.

Cách 2:

– Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần sắp xếp.

– Mở bảng chọn Data chọn lệnh Sort -> hộp thoại Sort xuất hiện.

Tại ô Sort by chọn cột cần sắp xếp -> chọn Ascending để sắp xếp tăng hoặc Descending để sắp xếp giảm.

Tại Then by chọn cột cần sắp xếp ưu tiên tiếp theo và chọn Ascending để sắp xếp tăng hoặc Descending để sắp xếp giảm.

Tại Then by chọn cột cần sắp xếp ưu tiên tiếp theo và chọn Ascending để sắp xếp tăng hoặc Descending để sắp xếp giảm.

-> chọn Ok.

2. Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu là chọn và hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Suy nghĩ, lấy ví dụ:

Lọc ra 3 nước dành được nhiều huy chương vàng nhất, lọc ra 10 học sinh có kết quả học tập cao nhất,…

Bước 1: Chuẩn bị

– Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

– Mở bảng chọn Data, trỏ vào lệnh Filter và nháy chuột chọn AutoFilter -> mủi tên xuất hiện cạnh các tiêu đề cột.

Bước 2: Lọc

– Nháy chuột vào nút mủi tên bên cạnh các tiêu đề cột -> danh sách hiện ra khi em nháy chuột vào nút mủi tên chỉ hiển thị các giá trị khác nhau của dữ liệu trong cột.

Các hàng mà dữ liệu của ô tại cột đó đúng bằng giá trị chọn sẽ được hiển thị và tất cả các hàng khác bị dấu đi. Tên của các hàng được chọn đổi thành màu xanh.

Sau khi có kết quả em có thể:

– Chọn lệnh Data -> Filter -> Show All để hiễn thị toàn bộ danh sách mà vẫn làm việc với AutoFilter.

– Để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại lệnh Data -> Filter và nháy chuột xoá đánh dấu AutoFilter trên bảng chọn con Filter.

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).

Khi nháy chuột vào mủi tên bên phải tiêu đề cột em chọn Top 10… -> hộp thoại Top 10 AutoFilter xuất hiện:

– Chọn Top (lớn nhất) hoặc Bottom (nhỏ nhất).

– Chọn số hàng cần lọc.

– Chọn OK.

-> Kết quả sẽ hiển thị các hàng (đã được lọc) có giá trị dữ liệu lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trong cột đó.

Lưu ý: Lựa chọn này không sử dụng được với các cột có dữ liệu ký tự.

Rate this post